Definicja kredytu

Kredyt to nic innego jak pożyczka pieniężna zaciągana w instytucji bankowej. Udzielanie zobowiązań finansowych w formie kredytu to podstawowa forma działalności tych instytucji. Zatem kredytodawcą z reguły jest bank, a kredytobiorcą osoba fizyczna.

Używając języka fachowego, kredyt, to stosunek ekonomiczny między kredytodawcą a kredytobiorcą. Ogólnie rzecz biorąc transakcja przyznawania kredytu polega na przekazaniu przez kredytodawcę środków pieniężnych na określonych przez siebie warunkach. Kredytobiorca zobowiązuje się z nich skorzystać na zasadach, jakie ustalił kredytodawca. Zatem kredytobiorca jest zobligowany do zwrotu kwoty kredytu w określonym czasie wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami kredytu. Czas spłaty zobowiązania finansowego liczony jest w dniach, miesiącach lub latach. Wynagrodzeniem za udzielony kredyt są dla banku odsetki. Odsetki to inaczej podstawa przychodu banku. Ich wysokość zależy od sumy pożyczonych pieniędzy i długości terminu umowy.

Banki udzielają kredytów jedynie wiarygodnym kredytobiorcom i zazwyczaj po uprzednim sprawdzeniu ich przeszłości kredytowej. Koszty przyznawania kredytu zależne są głównie od stóp procentowych. Te z kolei co miesiąc są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Umowa kredytowa jest zawierana w formie pisemnej. Kredyt zaciągnąć można w walucie bazowej, czyli w złotówkach, jak i w obcej. Osoby, które zainteresowane są zaciągnięciem kredytu w obcej walucie, muszą być świadome ryzyka kursowego. Kredyty bankowe pełnią miedzy innymi funkcję: kreatywną (polegającą na tworzeniu pieniądza) i płatniczą (dzięki niej kredytobiorca może pokryć własne transakcje).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *