Co to jest depozyt

Depozyty, czyli aktywa finansowe, znane są jako swoiste inwestycje finansowe polegające na powierzaniu środków bankowi przez depozytariusza (czyli inwestora) na określony umową czas. Z usług depozytowych klienci mogą skorzystać przede wszystkich w bankach, które zajmują się pośrednictwem finansowym.

W jaki sposób banki korzystają z depozytów?

Banki, aby sprawnie funkcjonować na rynku finansowym, potrzebują jak najwięcej środków pieniężnych. W ten sposób mogą je m.in. udzielać klientom w formie pożyczek i kredytów. Oczywiście banki pobierają stosowne wynagrodzenie za swoje usługi w postaci odsetek, jednakże kapitał w ten sposób zgromadzony nie jest wystarczający, aby zapewnić im prawidłowe funkcjonowanie na rynku. A depozyt jest pewną formą pożyczki od klienta, oczywiście stosownie oprocentowaną.

Depozyt jest więc swoistym zobowiązaniem banku wobec depozytariusza, którego reguły określane są w specjalnych umowach sporządzonych z tego tytułu. W umowie określony jest m.in. termin, w którym pieniądze zostaną wypłacone i zwrócone właścicielowi, powiększone o kwotę odsetek. Naliczane są one na podstawie stopy procentowej odzwierciedlającej wartość pieniądza w danym okresie. Oczywiście im dłużej pieniądze są złożone w depozycie, tym większe odsetki zostaną naliczone przez bank.

Na rynku finansowym możemy spotkać m.in. depozyty na żądanie, które pozwalają depozytariuszowi wycofać środki w każdej chwili, oraz depozyty terminowe (jednodniowe, trzymiesięczne, roczne itd.), z których środki można wycofać po upływie określonego w umowie czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *